Poniedziałek, 19 Lutego 2018

O nagrodę za pracę magisterską lub dyplomową (uczelni artystycznych) i doktorską dotyczącą tematyki historii parlamentaryzmu polskiego w okresie Pierwszej Rzeczypospolitej obronioną

 

I. Założenia i cel konkursu
Nagroda została ufundowana w duchu realizacji celów fundacji Aurea Demokratia . Głównym celem ustanowienia nagrody jest promowanie badań naukowych dotyczących parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu polskiego od jego zarania aż do końca I Rzeczypospolitej.

Zakres chronologiczny
Obejmuje on szeroki przedział czasowy, począwszy od pojawienia się pierwszych informacji o pierwotnych formach demokracji i aktów prawa stanowionego, które zawierały regulacje dotyczące statusu jednostek i grup społecznych. Punktem końcowym jest koniec XVIII wieku.

Zakres tematyczny
Tematyka nagrody dotyczy szeroko rozumianej historii powstawania, rozwoju teorii i praktyki demokracji w Polsce tak na poziomie ogólnopaństwowym (Stany Sejmujące , Wolne elekcje , trybunały) jak i lokalnym ( sejmiki). Szczególnie promowana będzie tematyka przedstawiająca polski parlamentaryzm XVI i XVII wieku na tle współczesnych mu parlamentaryzmów europejskich

 

II. Corocznie przyznawane będą 2 nagrody : jedna za pracę magisterską i jedna za pracę doktorską.

 

III. Do nagrody Aurea Demokratia zgłaszane mogą być prace obronione w latach podanych w ogłoszeniu. Rozpatrywane będą tylko prace dotychczas nie nagradzane w innych konkursach

 

IV. Termin zgłaszania prac podawany jest dla każdego konkursu

 

V. Prace mają prawo zgłaszać samodzielni pracownicy naukowi .
Prace ( w jednym egzemplarzu oraz na dysku CD w formacie PDF) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy składać w Biurze Fundacji Aurea Demokratia w Łodzi ul Sienkiewicza 101/109 lok115 lub przesłać pocztą na adres Biura Fundacji.

 

V. Wnioski o przyznanie nagród rozpatruje i typuje do nagrody w terminie 3 miesięcy od zamknięcia konkursu Kapituła Nagrody powołana przez Zarząd Fundacji Aurea Demokratia”

 

VI. Wysokość nagrody w kolejne edycji podana zostanie wraz z ogłoszeniem konkursu